imu_bmi088_i2c

IMU with BMI088 via I2C.

Configures

Name

Value

Description

IMU_BMI088_I2C_DEV

i2c3

I2C device to use for BMI088

Defines

Name

Value

Description

IMU_BMI088_GYRO_RANGE

BMI088_GYRO_RANGE_1000

gyroscope range setting

IMU_BMI088_GYRO_ODR

BMI088_GYRO_ODR_400_BW_47

gyroscope output data rate

IMU_BMI088_GYRO_I2C_ADDR

BMI088_GYRO_ADDR|BMI088_GYRO_ADDR_ALT

I2C address of the gyro

IMU_BMI088_ACCEL_RANGE

BMI088_ACCEL_RANGE_6G

accelerometer range setting

IMU_BMI088_ACCEL_ODR

BMI088_ACCEL_ODR_400

accelerometer output data rate

IMU_BMI088_ACCEL_I2C_ADDR

BMI088_ACCEL_ADDR|BMI088_ACCEL_ADDR_ALT

I2C address of the accelerometer

IMU_BMI088_CHAN_X

0

channel index

IMU_BMI088_CHAN_Y

1

channel index

IMU_BMI088_CHAN_Z

2

channel index

Depends

  • i2c
  • imu_common

Provides

  • imu